Monday, June 30, 2014

Family Loyalty - ומבשרך לא תתעלם

Reb Akiva Eiger once visited a widowed relative, and while he was there, he cooked her something for dinner (according to Reb Chaim Kanievsky's version.)  His talmidim protested and said that this was undignified, it was אינו לפי כבודו.  Remember, this was in Europe, where most men had no idea what went on in the kitchen, and men certainly did not cook.  As R Avigdor Miller once said, he did not know what side of the door the handle of his refrigerator is on.  (My father zatzal, also a talmid of Slabodka, who agreed with R Miller on few things, could also have said this.  I make breakfast for my mother shethichyeh, and she still thinks it's something between laughable and stam odd.)

Reb Akiva Eiger answered that the rule of זקן ואינה לפי כבודו is derived from the parsha of השבת אבידה, where it says והתעלמת, and we darshen  פעמים שאתה מתעלם.  But regarding relatives, the passuk in Yeshaya says (58:7)  ומבשרך לא תתעלם;
הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם 
 לא תתעלם means there's no pettur of זקן ואינה לפי כבודו.

There is a question on this story, though, from the Gemara in Ksuvos 52b, where it says
תנו רבנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומין וצריכה רפואה הרי היא כמזונות רבן שמעון בן גמליאל אומר רפואה שיש לה קצבה נתרפאת מכתובתה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות אמר רבי יוחנן עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהות צריכה רפואה כל יומא אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו איזילו קוצו ליה מידי לרופא אמר רבי יוחנן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר ומבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני:
From Rash in a similar Gemara in Kesuvos 86 we can answer the question, because Rashi there explains
אדם חשוב שאני - לפי שלמדין הימנו ויש שיעשו אף שלא לקרובים:, that his concern was that others would do as he did for friends or influential people, and not only for relatives.  Even without Rashi's pshat, there are pretty obvious distinctions between what we're talking about and the case of Rav Yochanan.  Whatever we do with the Gemara, the story of Reb Akiva Eiger is still a touchstone.

Who is called בשרך ?  It certainly is broader than שאר בשרו by arayos.  Is it like the seven called שְׁאֵרוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו by Tumas Kohanim?  Is it the same as people who are not כשר לעדות, so sheini b'shlishi- first cousins once removed and farther- are not included?  I don't know, so all I can do is think about the places where the term is applied.  As it turns out, that doesn't do any good at all.

Here are some cases where Chazal apply the passuk in Yeshaya.

1.  A niece and nephew
Based on Sanhedrin 76a, as brought in the Rambam 2 Isurei Biah 5:0
ומצות חכמים שישא אדם בת אחותו והוא הדין לבת אחיו שנאמר ומבשרך לא תתעלם

2.  An ex-spouse, even if she was a machasheifa:
ירושלמי כתובות פי''א ה''ג, but the story's much better in the Medrash Rabba Breishis 17:3, as follows:
אעשה לו עזר כנגדו אם זכה עזר ואם לאו כנגדו אמר רבי יהושע בר נחמיה אם זכה כאשתו של רבי חנינא בר חכינאי ואם לאו כאשתו של רבי יוסי הגלילי רבי יוסי הוה ליה אנתתא בישא והות ברתא דאחתיה והות בזית ליה קדם תלמידוי אמרין תלמידיו שבקא להדא אנתתא בישא דליתא מיקרך אמרר להון פורנא רב עלי לית בידי מה אשבוק לה חד זמן הוון יתבין פשטין הוא ור"א בן עזריה דמן חסלין א"ל משגח רבי ואנן סלקין בביתא א"ל אין סליק כי סליק אמכת לאפה ונפקת לה צפה בההיא קדירה אמר לה אית בההיא קדריה כלום א"ל אית פרפריין אזל גליתה ואשכח פרגיין ידע ר"א בן עזריה מה הוא שמע יתבון להון אכלין א"ל רבי לא אמרת אלא פרפריין והא אשכחנן בגוה פרגיין א"ל מעשה נסים הן מן דחסלין א"ל רבי שבוקא ההיא אנתתא מינך דלית היא עבדא ליקרתך א"ל פורנא רב עלי ולית בי מה אשבוק לה א"ל אנן יהבינן לה פורנא ושבקית מינך עבדון ליה כן פסק לה פורנא ושבק יתה מיניה ואסבון יתיה איתתא אחרא טבא מינה גרמון חובין דההיא איתתא ואזלת ואתנסבית לסנטרין דקרתא לבתר יומין אתון יסורין עליו ואיתעוור והוות ציירת בידיה ומחזרא ליה על שקקיא דקרתא כיון דהות מטיא בשקקיא דרבי יוסי הגלילי הות קיימא לה וחזרה לאחורה מן דהוה ההוא גברא חכים קרתא אמר לה למה את לא מובלת לי לשכונתיה דרבי יוסי הגלילי דאנא שמע דההוא עביד מצוה אמרת ליה משבקתיה אנא ולית בי דליחמי סבר אפוהי חד זמן אתון קרון בשכונתיה דרבי יוסי ארגיש בה יום קדמוי ויום תניין ושרי מחי לה ואזיל קלהון והוון מתבזין בכל קרתא אודיק ר' יוסי לקלהון וחמהון מתבזן בגו שוקא א"ל למה את מחי לה א"ל כל יום היא מובדה פרנסתיה דהדין שקקיה מיני כיון דשמע רבי יוסי כן נסביהון ויהיב יתהון בחדא ביתא מן דידיה והוה מפרנס יתהון כל יומי חייהון על שם (ישעיה נח) ומבשרך לא תתעלם:
Although in the Medrash version of the story she was his niece, so it shouldn't be a raya to another grusha, the Rema applies to in general, probably based on the Yerushalmi version, in which her family relationship is not mentioned.
This is brought lehalacha by the Rema from the Hagahos Maimonos in EH 119:8, and, strangely, in the first Shach in Hilchos Tzedaka, YD 247.  I guess he decided to put it in the beginning to remind us that the mitzva of tzedaka applies even if you dislike the recipient.


3.  A Talmid Chacham that needs help
Eliah Rabba 27:4, probably based on the din that הכל קרוביו (MK 25:a)
ומבשרך לא תתעלם מי שיש לו ת"ח בשכונתו ויודע בו שהוא קורא לש״ש והוא שונה לש״ש והוא זן ומפרנסו ומכלכלו נמצא שהוא מקיים ומחייה לאותו ת"ח ואת אשתו ובניו ואת כל אשר לו ואת כל חקרובים עמו במשפחה לכך נאמר ומבשרך לא תתעלם

No comments:

Post a Comment